top of page
Strategie lidských zdrojů

Strategie lidských zdrojů

Pomáháme získat to nejlepší z hodnoty lidského kapitálu, kterou disponuje vaše organizace.

V současném volatilním a rychle se měnícím podnikovém prostředí jsou nejúspěšnějšími společnostmi ty, které jsou schopny užívat efektivnějších způsobů hodnocení při využívání svého lidského kapitálu.
Strategické plánování lidských zdrojů je důležitou součástí strategického řízení lidských zdrojů. Spojuje řízení HR přímo se strategickým plánem vaší organizace. Většina středních až velkých organizací má strategický plán, kterým se úspěšně řídí při plnění svých misí. Organizace taky běžně připravují finanční plány, aby zajistily dosažení plánovaných cílů, zatímco strategie a plány v oblasti lidských zdrojů nejsou tak běžné, avšak jsou stejně důležité.
Strategie a plánování lidských zdrojů

Je zřejmé, že pro dosažení strategie a cílů organizace je potřeba její vize a hodnoty promítnout  do požadovaného chování, které je široce respektováno a přijímáno všemi zaměstnanci organizace. Proto ve spolupráci s vedoucími pracovníky vaší organizace poradci společnosti Contigen pomáhají utvářet strategické součásti části vašeho HR programu na základě vašich firemních cílů a priorit.

Naši konzultanti současně navrhují taky organizační strukturu vaší organizace nebo definují potřebné role a jejich kompetence vč. počtů zaměstnanců a dovedností potřebných pro efektivní a hospodárné fungování celé struktury organizace. Současně taky stanoví ukazatele pro sledování úspěšnosti, které monitorují výkonnost a pokroky zaměstnanců.

​Názory zaměstnanců a výzkumy zaměřené na jejich spokojenost pomáhají zmapovat obecné klima organizace a identifikovat oblasti, kde je zásah nezbytný. Tyto zásahy často vyžadují, aby se zaměstnanci přizpůsobovali novým podmínkám. Proto vyvíjíme aktivity pro hladký průběh všech změn tak, aby veškeré námitky či reakce byli eliminovány co nejrychleji a co nejvhodnějším způsobem při zachování kreativního a přátelského prostředí uvnitř organizace.

Taky poskytujeme podporu těm, kteří v organizaci končí a připravujeme programy pro nalezení dalších příležitostí jejich kariéry. Na druhou stranu pro naše klienty navrhujeme kroky pro udržení vysoké úrovně produktivity u těch, kteří v organizaci zůstávají a pomáhají upevňovat dobré jméno a výkonnost vaší organizace.

Pro naplnění klíčových cílů Vaší organizace v oblasti HR poskytujeme mj. následující služby:

> Formování Vize a Hodnot vaší organizace

> Stanovení Ukazatelů úspěšnosti (metrik), Bonusových a Odměňovacích schémat v HR

> Příprava Provozních příruček a Politik HR

> Příprava Popisů práce a Pracovních pozic

> Průzkumy Spokojenosti a Angažovanosti zaměstnanců

> Procesy Získávání, Příjímání a Odchodu zaměstnanců

> Služby Řízení změn

bottom of page