top of page
Channel management

Channel management

Budujeme a řídíme nepřímé prodejní kanály, abychom mohli jménem nově příchozích zahraničních poskytovatelů nebo dodavatelů efektivně obsluhovat celý Evropský hospodářský prostor.

Naši experti pomáhají organizacím zaměřit se na jejich core business tím, že převezmou funkci řízení prodejních kanálů, pomůžou při zformováním nepřímého prodeje produktů a služeb pro jejich rychlejší průnik jejich nových produktů na trh a umožní jim lepší kontrolou a zprůhlednění dodavatelského řetězce.
Společnost Contigen prostřednictvím vývoje, zavádění a řízením na míru šitých efektivních partnerských programů zpřístupňuje nové trhy pro nově získané výrobce a poskytovatele. Tímto způsobem pro zastupované výrobce nově zmobilizuje celý distribuční kanál, což má za následek získaní nových tržních podílů na cílovém evropském trhu.
Channel management services
Efektivní nepřímé prodejní kanály 

Jedním z nejúčinnějších způsobů, jak možno proniknout nově vyvinutým produktům či jejich výrobcům na národní či mezinárodní trhy, je pro ně vybudovat vysoce výkonný partnerský prodejní kanál. Realizace takového záměru vyžaduje značné plánování, znalosti místních trhů, kompetentní odborníky v mezinárodním obchodě i využívání osvědčených lokálních postupů.

Komplexní partnerský program, který umožňuje partnerům výrobců aktivně a soběstačně získávat a podporovat potřeby nových zákazníků, musí být přizpůsoben individuálním potřebám každého výrobce, produktu a trhu. Společnost Contigen, tím že se stará o komplexní řízení a správu obchodních kanálů, realizuje obvykle následující aktivity v zastupovaných Evropských regionech:

> Tržní inteligence - Před vstupem na nové trhy je zastupovaný dodavatel detailně obeznámen s konkurenčním prostředím na cílových trzích, odhadovanými velikostmi trhů, identifikovanými klíčovými konkurenty i s jejich strategiemi a slabými stránkami. Toto je obvykle poskytováno na vyžádání v samostatném průzkumu trhu nebo na základě vědomostí našich odborníků na místní trhy.

> Tržní strategie - Je nově definována pro každý produkt a trh jako ideální kombinace správně nastavených cen, variant produktů, preferovaných prodejních kanálů a obchodní a marketingové podpory pro dosažení očekávaných obchodních cílů. S tímto záměrem je taky pro každého potenciálního dodavatele navrhována doporučená tržní strategie, obvykle ve formě Go-To-Market strategie (GTM).

> Budování prodejní sítě - Nedílnou součástí služeb řízení prodejních kanálů je určení, jaký způsob prodeje, model distribuce nebo rozsah víceúrovňového partnerství je nejvhodnější pro zastoupeného dodavatele, jeho portfolio produktů a navrhované cílové zákazníky. Všechna tato kritéria jsou pak reflektována ve skupině nejvhodnějších potenciálních partnerů pro každou zemi nebo region Evropy.

> Právo a compliance - Budování partnerské sítě je spojeno s novými požadavky na výrobce či poskytovatele, které jsou vázány na znalost místní zákonnosti, obchodních norem, pravidel nebo použitých technických norem pro jejich produkty. Pro tyto účely je vhodné využít našich lokálně působících právních expertů pro dodržení všech lokálních norem a v souladu s preferencemi výrobce či poskytovatele.

> Připravenost prodejních kanálů - Pro každého výrobce či poskytovatele nově vstupujícího na Evropské trhy je nezbytné pravidelně komunikovat s novými i stávajícími partnery ze všech úrovních partnerského programu tak, aby postupovali výše v úrovních partnerství. To mj. vyžaduje poskytování důvěryhodných informací, neustálé vzdělávání či poskytování podpůrných nástrojů či programů certifikace. S ohledem na úroveň jejich partnerství jim je taky poskytována odpovídající obchodní a marketingová podpora výrobce.

> Marketingová podpora a komunikace - Má zásadní dopad na rychlost a efektivitu prodeje, ať už jde o jednoduché spotřební zboží nebo sofistikované technologické řešení, malého regionálního výrobce nebo nadnárodní společnosti. Contigen se u reprezentovaných výrobců přímo podílí na přípravě podpůrných marketingových aktivit, které jsou taky součástí služeb Marketing managementu vč. obchodních materiálů, správy SEO, správa sociálních médií (SMM) atd., pro zajištění účinné podpory všech využívaných prodejních kanálů.  

> Řízení prodejních kanálů - Schopnost efektivně využívat všech vybudovaných prodejních kanály je zásadní pro úspěch nového produktu na evropských trzích. Tato dovednost je v Evropě podmíněna znalostí místních obchodních zvyklostí, technických postupů, preferencí zákazníků i stávajících vztahů mezi lokálními partnery a zákazníky. Tato znalost se náležitě odráží na efektivitě a rychlosti prodeje nových produktů v cílovém regionu.

> Obchodní a technická podpora - Dobře fungující předprodejní, prodejní i poprodejní podpora je motorem obchodního úspěchu. Bez této podpory by nebylo možné uzavřít většinu přinesených obchodních případů ani zajistit dlouhodobou spokojenost zákazníků s novými produkty výrobce nebo poskytovatele.

> Místní přítomnost a kanceláře - Výrobci a poskytovatelé, kteří jsou jim blíže než konkurenti, vzbuzují u zákazníků větší důvěru. Dodává jim to větší přesvědčení a ujištění, že to s přítomností na novém trhu myslí vážně. Proto naše společnost může dovolit námi zastupovaným výrobcům a poskytovatelům, využít volnou kapacitu našich prostor nebo partnerských kanceláří.

Naší strategií je nevstupovat do přímých obchodních vztah s koncovými zákazníky či partnery, ale především vzbudit jejich zájem o nové produkty a služby.

JAN BENO, MANAGING PARTNER

bottom of page