top of page
Kvalita a compliance

Kvalita a compliance

Bez ohledu na to, v jakém odvětví organizace působí, téma kvality a souladu je v popředí všech obchodních a produkčních procesů, které zavádí.

Řízení kvality se stalo nezbytnou součástí aktivit kterékoliv organizace. Bez ohledu na to v jakém odvětví podnikáte a působíte, toto téma je určitě v popředí všech obchodních a produkčních procesů, které zavádíte.
Řízení kvality je nikdy nekončícím procesem kontroly, zajištění a zlepšování kvality, jak v obchodních a výrobních operacích, tak v produktivitě. Pokud jsou zákazníci spokojeni, je pravděpodobné, že mají pocit, že dostávají výrobky vysoké kvality, které jsou kontinuálně vylepšovány, aby udržely krok s neustále se měnící prostředím a konkurencí.
Řízení kvality

Řízení kvality je zásadní pro úspěch podnikání. Probíhá v celé organizaci v mnoha různých oblastech, přičemž pro každou z nich můžou být vytvořeny samostatné týmy pro realizaci jednotlivých programů. Tyto programy pokrývají celou organizaci a zahrnují všechny aspekty podnikání. Manažeři musí například tyto procesy implementovat, aby zabezpečili, že jejich kolegové dosahují nejvyšších standardů. K tomu je třeba zavést různé nástroje, které pomohou zaměstnancům při plnění různých obchodních a produkčních úkolů. Tyto nástroje jim pak umožní co nejefektivněji využít jejich kapacit a schopností.

Řízení souladu a shody

U našich služeb souvisejících s normami, regulacemi a dodržováním legislativy jsou využívány naše znalosti v oblasti standardů a regulace v průmyslu a podnikání vyhlašované regulačními autoritami (např. ITU),  národními či nadnárodními správními orgány (EU) či nadnárodními organizacemi (ISO), u kterých je zapotřebí prokázat, že organizace nebo její části fungují v souladu s těmito pravidly a regulativy.

Přístup společnosti Cotigen v této oblasti je kombinací schopnosti posuzovat shodu s těmito pravidly a následně  pomáhat klientům s vývojem programů, procesů a kontroly pro jejich dlouhodobé dodržování. Kromě toho, že identifikujeme, ověřujeme či dokonce zabraňujeme porušování norem či regulačních požadavků, zkoumáme i jak a proč je organizace splnila či nesplnila a  následně navrhneme doporučení pro změny interních struktur, procesů a kontroly pro zabezpečení dlouhodobé shody s příslušnou normou, předpisem nebo regulativem.

Ověřování kvality a standardů

Máme dlouhodobé zkušenosti s auditováním v různých odvětvích a sektorech podnikání či veřejných služeb, vždy s cílem zlepšit jimi používané postupy a systémy řízení. Při posuzování nepoužíváme jedinou metodologii či přístup, ale vytváříme a nastavujeme naše metody tak, aby co nejlépe vyhovovaly danému odvětví.

Neexistuje žádná metoda "jeden postup pro všechny"; posuzujeme potřeby každého klienta vlastníma očima. Pro každý projekt a zákazníka se snažíme navrhnout unikátní řešení situace, jehož cílem by mělo být zlepšení fungování celého jeho podniku či organizace.

> Analýza souladu (Gap analýza) - je určena k identifikaci částí systémů řízení společnosti, které vyžadují zvláštní pozornost. Ve spolupráci s Vaším týmem provádíme analýzu souladu interně ve vaší organizaci včetně rozhovorů s odpovědnými pracovníky a všemi zúčastněnými stranami. Prohlídneme relevantní dokumentaci a provádíme namátkové inspekce. To připravují vaši organizaci na následný a mnohem intenzivnější certifikační audit a dá vám možnost dořešit případné nedostatky ve vašem systému řízení kvality.

> Certifikační audit - Certifikace je komplexní prověrka vaší organizace a jejich opatření vůči určitým standardům, normám nebo regulacím. Máme zkušenosti s auditováním vůči evropským či celosvětovým normám s standardům a detailně rozumíme jejich konkrétním požadavkům. Jakmile tyto požadavky splňujete, udělíme vám certifikaci na určité období - obvykle 1-3 roky. Po uplynutí této doby budete muset podstoupit proces recertifikace. 

> Kontrolní audit - Posláním společnosti Contigen je poskytnout vaší organizaci reputaci a důvěryhodnost s tím, že pracujete vysoce efektivně a navíc potvrdit, že kvalita je u vás na prvním místě. Proto Kontrolní audity v podobě neohlášených kontrol pomáhají ověřit, zda byly splněny naše doporučení při vyhodnocování shody s příslušnými normami a standardy. Současně jsou Kontrolní audity skvělým způsobem, jak zajistit, aby vaše organizace dosahovala dobrých výsledků a byla na cestě k plné certifikaci.

Standardy a rámce kvality 

Společnost Contigen poskytuje v rámci poskytovaných služeb využívá a respektuje standardy, kvalitativní a legislativní rámce užívané v daném odvětí podnikání nebo interně vytvořené v rámci organizace. Experti účastnící se projektů u našich zákazníků tyto standardy plně respektují nebo se přímo podílí na jejich implementaci, dodržování či vylepšování. 

Jedná se zejména následující rámce business procesů (Business process frameworks):

> Procesy - Lean Six Sigma

> Kvalita - ISO (9000, 14000, 20000), eTOM

> Bezpečnost a ochrana dat - ISO 27000, GDPR

> Projekty - PMP, Prince 2

bottom of page