top of page
Hloubkové datové a web analýzy

Hloubkové datové a web analýzy

S množstvím nashromážděných informací není jednoduché identifikovat zrovna ty, které jsou důležité pro Vaši společnost.

Jak se více a více organizací zlepšuje v efektivním využívání dat a analytiky, jejich role již není jen dočasná nebo okrajová, naopak se stává důležitou a stěžejní ve všech dalších krocích rozhodování. A následně většina firem zjišťuje, že se na získaných údajích či vytvořených datech stává závislá a jejich hodnota se stala tak významnou, že se můžou stát jedním z kritických aktiv daty řízené organizace (Data driven organization - DDO).
Efekty proměny na organizaci řízenou daty

Proměna na daty řízenou organizaci přináší několik zásadních výhod, proč by každá společnost o takové transformaci měla uvažovat

> Růst výnosů. Prediktivní analýza umožňuje přesnější cílení zákazníků a kalkulace dopadu různých cenových scénářů s rychlejší reakcí na tržní vývoj.

> Zvýšená loajalita zákazníků. Hledání motivátorů v chování zákazníků vede k odhalení jejich skrytých potřeb a umožňuje nastavení nabídek u produktů tak, aby jim co nejlépe vyhovovaly.

> Vyšší účinnost. Nově je  možno izolovat a kvantifikovat klíčové oblasti vzniku nákladů nebo ovlivnitele efektivity. To umožňuje manažerům dělat vteřinová rozhodnutí tím, že doporučení vydávána na základě dostupných údajů jsou realizována v reálném čase.

> Snížení rizik a provozních ztrát. Je možno předvídat situace a rizika dříve než k nim dojde např. s dostatečným předstihem je možno predikovat možný odchod zákazníka, aby mohli být naplánovány aktivity k jeho udržení.

Situační analýzy a analýzy trendů 

Jaký je vývoj a očekávané trendy u společností, které aktivně využívají interní i externí data?

> Celofiremní využití. Využívání dat a analýz nad nimi se plně odráží v běžném provozu organizace, je integrováno do jednotlivých aplikací a poskytuje tak podporu pro tisíce jednotlivých rozhodnutí.

> Pohled od budoucnosti. Strategická role dat a analytiky se přesouvá z oblasti reportování a zkoumání minulých výsledků k analýzám a predikcím budoucího vývoje.

> Nové druh profesionálů. Skupina odborníků specializujících se na datové analýzy se neustále rozrůstá o další talenty mezi kterými jsou už i takoví, kteří rozumějí současně jak obchodním, tak i technickým otázkám.

> Dostupnost nástrojů. Jsou k dispozici základní součástí pro datové analýzy - ověřené a zpřístupněné datové zdroje, standardizované analytické nástroje, analytické modely / techniky - pro všechny úrovně rozhodování a v podstatě k jakémukoliv internímu využití.

> Snadný přístup k výsledkům. Zpracovávané údaje jsou verifikovány a datové zdroje centralizovány, přičemž popisují "jedninou verzi skutečnosti" a jsou přístupné jak managementu tak i zaměstnancům pro další analýzy, rozhodování či reportování.

> Centralizovaná správa dat. Data se stávají strategickým aktivem organizace s formalizovanými postupy jejich zpracování a odpovědnostmi, aby zůstala zachována jejich přesnost, vypovídací schopnost a dostupnost.

> Srovnávací měření. Datové analýzy mají významný dopad na celé podnikání, protože umožňují průběžné měření vývoje klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI).

Analýzy web aplikací a systémů

Analýzou web aplikací a systémů zjišťujeme kvalitu web aplikací a systémů zákazníka, možnosti a způsoby jejich využívání a vazby na jejich okolí. Analýzy jsou prováděny několika způsoby jako jsou heuristická analýza, focus group, uživatelské testování, dotazníkové šetření nebo použitím vybraných statistických metod.

Výsledkem analýz web aplikací a systémů jsou zpravidla dokumenty, který sumarizují poznatky související z jejich funkčností, jejich kladné stránky a nedostatky i návrh nápravných opatření. Naše doporučení obsahují návrhy řešení objevených problémů, nesouladů či chybějících částí.  

Rizika proměny v DDO

Proměna na daty řízenou organizaci přináší několik zásadních rizik, proč by každá společnost o takové transformaci měla uvažovat:

> Rozptýlené a nesourodé projekty. Dovednosti v oblasti dat a datové analytiky jsou často rozptýleny v různých částech organizace s malou konzistencí nebo vzájemnou vazbou a konsolidace je často obtížná z důvodu nejasných nebo konfliktních vnitřních odpovědností.

> Chybějící kompetence. Většina firem nikdy neměla lidi se správnými kompetencemi nebo dovednostmi v datové analytice a ani to nikdy nepokládala za prioritu. Navíc nabídka vzdělaných a vyškolených inženýrů a vědců v oblasti datové analytiky je značně omezená.

> Nesprávné zacházení. Kvalita dat trpí, když nejsou správně spravována. Mnoho firem má vnitřně nekonzistentní nebo neúplné údaje, užívá nesourodé struktury a manuální procesy zpracování, které brání lepší škálovatelnosti.

> Obava z neúspěchu. Jen málo společností podporuje nebo odměňuje experimentování. IT vyvíjí enormní snahu, aby se systémy "fungovaly" ale analytici věnují více času přípravě reportů než skutečné přípravě argumentů k rozhodování o zásadních IT otázkách. Práce s daty ale vyžaduje kreativní prostředí a proaktivitu. 

> Nesourodost IT infrastruktury. IT systémy a softwarové platformy mnoha firem vyrostly náhodně a neřízeně přičemž se proměnili v nepoužitelné "haldy" údajů s daty uchovávanými v nesourodých databázích či formátech.

> Nová holistická architektura. Návrh architektury systémů nové generace pro získání správných a důvěryhodných dat, jejich čištění a zpracování, je náročná a odpovědná práce. Obrovské objemy údajů představují nový technický problém a stávají se novým rizikem kybernetické bezpečnosti.

Cesta k úspěchu u DDO

Cesta k tomu, aby se společnost stala řízenou daty, může být náročná. Organizace jsou často nadšeny získanými údaji a jejich analýzou v souvislosti s řešeným projektem, avšak nadšení obvykle rychle vyprchá a po ukončení projektu se znovu vrátí k původním postupům.

V jiných případech se zase organizace úporně pokoušejí vypořádat se tímto velkým problémem a nenechají se odradit, ani když nevidí žádný hmatatelný efekt. Počáteční nadšení však zmizí a úsilí klesá tepem, jakým jsou zdroje jsou přesouvány ke konkurenčním projektům.

Klíčem k úspěchu je zůstat trpělivý a disciplinovaný a vydržet vyčerpávající, ale plodnou cestu k tomu, aby se Vaše společnost mohla stát organizací řízenou daty (DDO).

bottom of page