top of page
Restrukturalizace

Restrukturalizace

Aktivity v oblasti řízení změn a restrukturalizace.

Na základě dlouholetých zkušeností působí Contigen jako důvěryhodný rádce firem a investorů, kteří se zabývají řešením strategických, provozních a finančních restrukturalizací.
Naší hlavní prioritu je řízení udržitelných konceptů restrukturalizace, které se týkají jak trhu, tak konkurenčního prostředí ale i specifických faktorů ovlivňujících jejich úspěch. Společnost Contigen působí jako koordinátor pro procesy restrukturalizace, jako objektivní expert a neutrální třetí strana, která poskytuje numericky odůvodnitelné doporučení k řešení zájmů vedení, akcionářů, věřitelů a dalších zúčastněných stran. S více než desetiletými zkušeností v oblasti strategické, provozní a finanční restrukturalizace nabízíme komplexní řešení pro její řízení a "jednostupňový" přístup pro takto se měnící společnost.
Nezávislé hodnocení podniku (IBR)

V případě, že je požadován externí odhad společnosti v tísni, může společnost Contigen využít svých detailních odborných znalosti a rozsáhlých zkušeností s restrukturalizací k identifikaci rizik a příležitostí, které jsou využity pro hodnocení výnosů, ziskovosti a cashflow dle stávajícího plánu. Zvláštní pozornost je věnována životaschopnosti struktury organizace a její schopnosti uspět v budoucím konkurenčním prostředí. S využitím benchmarků a osvědčených postupů z průmyslových oborů a souboru námi užívaných nástrojů pro dosažení provozní dokonalosti poskytujeme také konkrétní doporučení, jak zlepšit ziskovost a likviditu - často i nad rámec toho, co bylo plánováno v původním záměru. Proto jsou naše IBR více než formálními recenzemi a poskytují organizaci skutečnou přidanou hodnotu.

Návrh konceptu restrukturalizace

Při tvorbě úspěšných restrukturalizačních postupů a doporučení vycházíme z naší detailní znalosti aktuálních tržních trendů a kritických faktorů úspěchu, našich rozsáhlých zkušeností v metodologii provozního zlepšování i našeho jasného pochopení potřeb a možností různých finančních nástrojů (mj. kapitál / půjčený kapitál). V této činnosti se zabýváme integrovaným přístupem a stavíme naše restrukturalizační koncepce na čtyřech pilířích:

> Strategický repozicioning: Důraz je kladen na klíčové trhy a potenciálně ziskové obchodní oblasti. Obchodní činnosti, které neposkytují přidanou hodnotu, jsou ukončeny nebo převedeny.

> Obchodní model zaměřený na přidanou hodnotu: Provedením změn struktury organizace na základě hodnotových analýz optimalizujeme základní podnikové entity jakými jsou portfolio zákazníků, produktů a technologií společnosti s ohledem na její klíčové kompetence, abychom organizaci zajistili soulad s novou strategií.

> Provozní dokonalost: Klademe důraz na zeštíhlení organizace a procesů. Tato práce je zaměřena zejména na zjednodušení výrobních a provozních procesů a zvýšení efektivity a efektivnosti použitím takových metod, jakými jsou Lean a Six Sigma. Kromě toho jsou optimalizovány nákupy a celý dodavatelský řetězec.

> Finanční restrukturalizace: Na základě strategických změn, obchodního modelu zaměřeného na přidanou hodnoty a programů provozní dokonalosti určujeme potřeby likvidity a požadavky na řádnou kapitálovou strukturu pomocí integrovaného finančního plánování. To vytváří základ pro koncepci financování, která optimálně vyvažuje zájmy a svobodu rozhodování všech zúčastněných stran.

Metodická a profesní podpora implementace

Společnost Contigen čerpá z rozsáhlé základny znalostí o průmyslových odvětvích a metodikách, které pomáhají realizovat restrukturalizační projekty kvantitativně a metodicky.

Oblasti pro expertízy mj. zahrnují oblasti::

> Strategie a růst

> Efektivita prodeje

> Produktivita výzkumu a vývoje

> Optimalizace výroby

> Lean Management

> Obstarávání a řízení dodavatelského řetězce

> IT & Operations

> Organizace a procesy

> Fúze a akvizice

Řízení programu a komunikace

Pečlivé sledování implementace projektu je klíčem k jeho úspěchu. Důležité je i to, aby byly všechny zúčastněné strany o aktuálním stavu implementace informovány a transparentně byly komunikovány potenciální problémy. Efektivní komunikace umožňuje identifikovat bariéry implementace již v počáteční fázi a ty pak můžou být odstraněny.

Pomáháme s realizací restrukturalizačních programů mnoha způsoby, včetně:

> Monitorování implementace a dosažení plánovaných vylepšení - v případě potřeby pomocí nástroje pro správu programů na webu

> Poskytování pravidelných zpráv managementu, majitelům a finančním účastníkům o nejnovějších výkonnostech podniku (tržby, zisky, likvidita), stav implementace projektu, potenciální problémy a nezbytné reakce

> Provádění průběžného řízení likvidity (včetně plánovaných prognóz likvidity, kroků na podporu likvidity a možných problémů)

> Podpora komunikačních aktivit týkajících se restrukturalizačního programu v rámci společnosti a externích zainteresovaných stran

bottom of page